Värdegrund


På Orust Waldorfskola skall alla barn och elever känna sig trygga och välkomna.

Ingen elev, vårdnadshavare eller medarbetare skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering.

Alla som vistas i skolan skall visa respekt för andra och bli respekterade för dem de är.

Alla våra elever skall utifrån sina individuella förutsättningar ges utrymme och möjligheter att utveckla alla sina förmågor till att bli en fri, socialt medveten och moralisk människa.

Vi uppfostrar våra elever till FRIHET. För oss innebär "fri" att vara kreativ i handling, tankemässigt rörlig och i känslan klar.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet, genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
 

Läs vår likabehandlingsplan här

 Om ändå någon blir kränkt inom verksamheten följer vi en arbetsgång enligt denna figur.

Om ändå någon blir kränkt inom verksamheten följer vi en arbetsgång enligt denna figur.

Enligt stadgarna är huvudmannens mål att genom undervisning:
" Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang.
" Väcka barnens kärlek till människan och världen.
" Fostra till frihet och jämlikhet.
" Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden.


Du kan läsa mer om vår värdegrund i vår likabehandlingsplan (länk ovan). Vår gemensamma värdegrund kondenseras till de ordningsregler elevrådet beslutar. Årets regler är:

Orust Waldorfskolas trivselregler HT/VT 2017-18
Alla har ansvar för att skolan blir en trevlig arbetsplats för elever/medarbetare genom att:
• vi är omsorgsfulla om vår miljö; både inne och ute.
• vi uppträder respektfullt, artigt och kamratligt.
• vi använder oss av ett trevligt språk som inte är kränkande eller nedvärderande.
• skolans medarbetare visar respekt mot eleverna och lyssnar på deras individuella behov.
• eleverna visar respekt för skolans medarbetare och följer lärarens anvisningar.
• vi följer ”slutaregeln” och använder den med omdöme.
  På vår skola:
• och skolans område är det mobilfritt – ev. medhavd mobil är avstängd eller i flygplansläge (om detta är tyst) och lämnas i      till klassläraren som låser skåpet.
• råder förbud mot jordnötter och nötter, cigaretter och alkohol i alla lokaler, alla dagar, dygnet om.
• tar vi av skorna inomhus och sätter dem i hallen. Inneskor rekommenderas.
• är eleverna i klass 1-5 utomhus på rasterna (om inte läraren beslutat annat).
• under skoltid vistas eleverna inom skolans område. Elever i klass 6-7 och 8-9 får dock lämna skolområdet efter att ha         frågat läraren. Meddela även återkomst.
• leker vi inte på vägen.
• måste elever i åk 1-5 be om lov att vara vid vattnet (stranden, vassen etc.)
• är cykling och mopedåkning förbjudet inom hela skolområdet. Generellt är mopedåkning under skoltid helt förbjudet (om    inte läraren beslutat annat).
• sker snöbollskastning enbart på angiven plats på skolan. De som befinner sig på platsen får tolerera snöbollar. Inga         isbollar får kastas. Inga bollar får kastas från platsen och ut. Mulning är förbjudet.
• kommer elever och lärare i tid till lektionerna samt har rätt material med sig.
• ansvarar man själv för sina kläder, pengar och värdesaker. Man tar inte med egna
 leksaker (om inte läraren beslutat något annat).

Beslutade av elevrådet 2017-09-01 samt rektor 2017-09-01