Värdegrund


På Orust Waldorfskola skall alla barn och elever känna sig trygga och välkomna.

Ingen elev, vårdnadshavare eller medarbetare skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller diskriminering.

Alla som vistas i skolan skall visa respekt för andra och bli respekterade för dem de är.

Alla våra elever skall utifrån sina individuella förutsättningar ges utrymme och möjligheter att utveckla alla sina förmågor till att bli en fri, socialt medveten och moralisk människa.

Vi uppfostrar våra elever till FRIHET. För oss innebär "fri" att vara kreativ i handling, tankemässigt rörlig och i känslan klar.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet, genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten.
 

Läs vår likabehandlingsplan här

Om ändå någon blir kränkt inom verksamheten följer vi en arbetsgång enligt denna figur.

Om ändå någon blir kränkt inom verksamheten följer vi en arbetsgång enligt denna figur.

Enligt stadgarna är huvudmannens mål att genom undervisning:
" Till barnen förmedla insikten om tillvarons helhet, djup och sammanhang.
" Väcka barnens kärlek till människan och världen.
" Fostra till frihet och jämlikhet.
" Ge barnen kunskap, förtröstan och kraft inför framtiden.


Du kan läsa mer om vår värdegrund i vår likabehandlingsplan (länk ovan). Vår gemensamma värdegrund kondenseras till de ordningsregler elevrådet beslutar. Årets regler är:
 

Orust waldorfskolas trivselregler Läsåret 2018/19

Alla har ansvar för att skolan blir en trevlig arbetsplats för alla genom att:

·       vi är omsorgsfulla om vår miljö; både inne och ute.
·       vi bemöter varandra respektfullt, artigt och kamratligt.
·       vi använder oss av ett trevligt språk som inte är kränkande eller nedvärderande.
·       skolans medarbetare visar respekt för eleverna och för deras individuella behov.
·       eleverna visar respekt för skolans medarbetare och följer lärarens anvisningar.
·       vi följer ”slutaregeln” och använder den med omdöme.

På Orust Waldorfskola:

·       kommer elever och lärare i tid till lektionerna samt har rätt material med sig.
·       ansvarar var och en själv för sina kläder, pengar och värdesaker. Vi tar inte med egna leksaker (om inte läraren
        beslutat något annat).
·       och skolans område är det mobilfritt – medhavd mobil är avstängd och lämnas in till klassläraren som låser
        mobilskåpet.
·       tar vi av skorna inomhus och ställer dem i hallen. Inneskor rekommenderas.
·       råder förbud mot jordnötter och nötter, energidrycker, cigaretter och alkohol i alla lokaler, alla dagar, dygnet runt.
        Snusning är förbjudet för elever.
·       är eleverna i klass 1-6 utomhus på rasterna (om inte läraren beslutat annat).
·       under skoltid vistas eleverna inom skolans område. Elever i klass 7-9 får dock lämna skolområdet efter att läraren
        givit lov.
·       leker vi inte på vägen.
·       måste elever i åk 1 - 4 be om lov att vara vid vattnet (stranden, vassen etc.)
·       är cykling och mopedåkning förbjudet inom hela skolområdet.
·       sker snöbollskastning enbart på stora gräsplanen. De som befinner sig där vid snö får tolerera snöbollar.
        Inga bollar får kastas från platsen och ut. Isbollar, fällning och mulning är förbjudet. (Klasslärarna beslutar, vid behov,
        om ytterligare begränsningar.)
·       sker vattenkrig enbart på stranden och de som deltar har först givit sitt samtycke till att vara med. Vi använder endast            havsvatten.

Beslutade av kollegiet 2018-08-16, elevrådet 2018-08-30, samt rektor 2018-08-30