Information och länkar


 

Nöt- och mandelförbud

gäller på skolan av hänsyn till elever med allvarlig allergi. 
Undantag från mandelförbudet kan göras för t.ex. tårtan vid drakfesten om det tydligt deklareras vad som innehåller mandel och att alternativ finns.


Skolskjuts

De elever som har behov av skolskjuts ansöker om busskort på Orust kommuns hemsida. 

Läs mer på Orust Kommuns hemsida


Orust Waldorfskolas Policy för
Ledighet för elev

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som t.ex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven.

Orust Waldorfskola är en waldorfskola och undervisningen är till stor del muntlig och i vissa ämnen bunden till perioder om tre-fyra veckor. Detta innebär att det kan vara svårt att ta igen missade lektioner. Om en elev är frånvarande av annan orsak än enskild angelägenhet tar skolan inte på sig ansvaret att hjälpa eleven med den missade undervisningen.

Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte.

Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten ”Planerad ledighet” till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro.

2014-08-25

Kollegiet vid Orust Waldorfskola/ Rektor

Blanketten "Ansökan ledighet elev"


Olycksfallsförsäkring

Orust och Uddevalla Kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn folkbokförda i respektive kommun, denna försäkring gäller även elever och barn i våra verksamheter.

Orust Kommun: Läs mer 
Uddevalla Kommun: Läs mer
Stenungsunds Kommun: Läs mer


Rutiner för synpunkter och klagomål

Rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten ska enligt nya skollagen finnas hos huvudmannen.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole/-fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp det med den det berör.
Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten.
Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller.

Läs mer


Waldorfskolefederationen

Orust Waldorfskola är medlem i Waldorfskolefederationen, som är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige.

Läs mer


GDPR

25/5 2018 började en ny lag att gälla i EU, GDPR vilket betyder General Data Protection Regulation.
Denna nya lag ersätter PuL.
Enligt lagstiftningen är vi som skola skyldiga att inhämta vissa uppgifter från vårdnadshavare och personal.
Det handlar om uppgifter som; personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, hälsouppgifter, stödbehov, inkomstvistelsetider/arbetstider, när-/frånvaro och pedagogisk dokumentation.
I och med GDPR är det viktigt att vårdnadshavare och personal vet hur vi hanterar dessa uppgifter. Allmänt gäller att alla känsliga personuppgifter förvaras låst och att inte fler uppgifter behandlas än vad som behövs för ändamålet med behandlingen och det är personuppgiftsansvarige som behandlar uppgifterna.

Läs mer här i skolans IT-policy