Elevhälsa


Viktigast för att eleverna ska må bra är vårdnadshavarna och lärarna som behöver ha ett bra samarbete och en god dialog. Till lärarna finns även stödfunktioner för elevhälsa. Elevhälsans insatser ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och komplettera lärarnas arbete. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, i skolan och utanför skolan.

Rektor Johanna Ivefors leder och har det övergripande ansvaret för elevhälsoarbetet.

För elevhälsans insatser har vi även tillgång till:
Skolsköterska Pernille Pedersen
Skolpsykolog Håkan Järvå
Skolkurator Dan Götharsson
Specialpedagog Anita Abrahamsson-Berg
Skolläkare Björn Kadesjö
Studie- och yrkesvägledare Susanne Brunnander

Elevhälsoteamets arbete är först och främst förebyggande och består i hälsokontroller, stöd till pedagogerna i den ordinarie undervisningen och fördjupad kunskap om hälsa. Elevhälsans kompetenser är också behjälpliga när oro finns för en elev.

Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt det är möjligt. Detta innebär att varje lärare har ett kompensatoriskt uppdrag att uppväga skillnaderna i elevernas förutsättningar.

Då en lärare känner oro inför en elevs utveckling eller mående tar man hjälp av kollegiet, rektor och EHT (elevhälsoteamet).

Ett framgångsrikt elevhälsoarbete förutsätter samverkan och det är viktigt att informera övriga i arbetslaget för att tillsammans kunna sätta in åtgärder. Innan stödinsatser för individen sätts in behöver resursfördelningen ses över, vilka pedagogiska metoder som används, hur elevgruppen fungerar och hur lärmiljön är organiserad. Ibland kan en elev vara i behov av mer individinriktade stödinsatser, dessa sätts in som extra anpassningar eller mer omfattande i ett åtgärdsprogram.

Extra anpassningar (och även åtgärdsprogram) är arbetsredskap för lärarna samt en garanti för att stöd ges på rätt sätt. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre genomgripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för ordinarie undervisning. Anpassningarna ska ges när ledning och stimulans inte är tillräckligt för att eleven ska fortsätta att utvecklas mot kunskapskraven. Beslut om extra anpassningar fattas av den enskilde läraren. Om en elev efter en tid av anpassningar fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven ska anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare efter elevens behov. Anpassningarna dokumenteras i samma dokument som IUP:n (den individuella utvecklingsplanen). När inte extra anpassningar räcker beslutar rektor om ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet beskrivs elevens behov samt vilka åtgärder man har beslutat om och vem som är ansvarig för varje åtgärd. En elev har endast ett åtgärdsprogram där olika områden ingår.