Elevvård


Elevhälsa 
Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa goda förutsättningar för inlärning hos alla elever. Elevhälsan omfattar skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och specialpedagog. Rektor har det övergripande ansvaret och leder samrådsmötena.


Skolsköterskan 
Skolsköterskan arbetar förebyggande och har till uppgift att följa barnens hälsoutveckling, erbjuda regelbundna hälsoundersökningar, vaccinationer och särskilda insatser när det behövs. Elever och föräldrar kan på eget initiativ kontakta skolsköterskan. Skolsköterskan kontaktar skolläkaren vid behov.


Klasslärare 
Då det uppmärksammats att elev inte mår bra eller riskerar att inte nå målen kontaktas i första hand klasslärare. Då klasslärare provat olika åtgärder men elevens svårigheter kvarstår påbörjar klassläraren en pedagogisk utredning utifrån fastställda frågor. Svar på frågorna skickas till rektor som avgör om ett åtgärdsprogram skall upprättas. Om åtgärdsprogram skall upprättas kallar rektor till samrådsmöte.


Samrådsmöte 
När en elev inte mår bra eller riskerar att inte nå målen kallas elev, vårdnadshavare, klasslärare, rektor ev. skolsköterska eller kurator till samrådsmöte. Där upprättas ett åtgärdsprogram som följs upp månadsvis.


FN:s Barnkonvention innehåller fyra grundprinciper: principen om barns/elevers rättigheter och lika värde, principen om att barnens/elevernas bästa skall sättas i främsta rummet i alla åtgärder som rör dem, principen om barns/ elevers rätt till liv och utveckling samt principen om barns/elevers rätt att få uttrycka sina åsikter.

Salamancadeklarationen är framtagen av Unesco och bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Den sätter barn/elever i behov av särskilt stöd i fokus och betonar alla barns/elevers grundläggande rätt till undervisning utifrån sina behov.