Om pedagogiska föreningen


Välkommen till Orust Waldorfskola/förskola/fritidshem!

Waldorfpedagogik på Orust  är en ekonomisk förening där verksamheterna bedrivs i mindre grupper för att skapa en närhet till elever/förskolebarn, föräldrar och pedagoger. Övergripande ansvar har styrelsen för Waldorfpedagogik som består av olika personer med olika bakgrunder. 

Vi i styrelsen består av flera olika kompetenser, kunskaper som bidrar med olika syn på ofta svåra men viktiga frågor. Vi alla har ett stort engagemang och gruppen har en stor drivkraft att vilja skapa världens bästa skola, förskola och fritidshem för våra barn och ungdomar!

Orust Waldorfskola genomgår en expansion med massor av positiva inslag.  Vi i styrelsen kan följa hur verksamheterna utvecklas i allt ifrån att vi kan ta hand om fler nya nyfikna elever till mer handgriplig utbyggnad av vår skola för att möta efterfrågan.

Vi ser att folk söker sig spontant till vår skola, vår pedagogik, våra pedagoger och våra värderingar. Familjer flyttar hit till Orust för att barnen ska få gå på vår förskola och skola. Vi har t.o.m. en kö i vissa klasser för elever som vill skaffa sig sin utbildning hos oss. Detta känns som ett av de finaste kvitton vår verksamhet kan få.

Vi vill bygga vidare på det som elever, föräldrar, pedagoger och kollegor så fint har skapat sedan 1995 då föreningen startade våra verksamheter. Vi hoppas kunna lämna över stafettpinnen till andra nyfikna och drivande föräldrar och styrelse när vi är klara med vårt bidrag.


Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening 

Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening är huvudman för Orust Waldorfskola,
Orust Waldorfförskola och Fritidshem.

Föreningens ändamål är att bedriva verksamhet i enlighet med waldorfpedagogikens riktlinjer anvisade av Rudolf Steiner.  

Föreningens högsta beslutande organ är den ordinarie föreningsstämman som hålls en gång per år, före mars månads utgång.

På den ordinarie föreningsstämman väljs en styrelse som består av 7 ledamöter och max 5 suppleanter. Av ledamöterna skall enligt stadgarna minst 2 och högst 3 vara pedagoger. Övriga ledamöter väljs ur föräldragruppen. 


Medlemskap

Medlemmar i vår ekonomiska förening är de medarbetare och föräldrar som ansöker om medlemskap hos styrelsen. 

Medlemsinsatsen är 250 kr och betalas vid inträdet i föreningen, denna betalas tillbaka då medlemmen begär urträde ur föreningen.

Medlemskapet är frivilligt.


Styrelsen

Styrelsen ansvarar för den administrativa driften av skolan, förskolan och fritidshemmet. Styrelsen ansvarar också för den ekonomiska redovisningen och för föreningens övriga löpande ärenden. 

Styrelsen ska arbeta i samråd med föreningsmöte, kollegium och övriga medarbetare. Styrelsen uppdrar åt kollegierna att ansvara för det pedagogiska arbetet.

Styrelsen har som huvudman och arbetsgivare det yttersta ansvaret för verksamheterna och medarbetarna.

Styrelsen har ca 12 protokollförda möten under året.


Ekonomi 

Styrelsen ansvarar för ekonomin och fastställer varje år en budget, som respektive verksamhet sedan ansvarar för att följa under verksamhetsåret. 

Budgetprocessen börjar i respektive verksamhet, där respektive budgetansvarig tillsammans med övriga medarbetare arbetar fram ett förslag utifrån sina önskningar. Därefter sammanställer en ekonomigrupp, bestående av verksamhetsansvariga för förskola/fritids/skola/skolkök/fastigheter/ekonomi samt kassörerna i pedagogiska föreningen och fastighetsföreningen en gemensam budget. Denna grupp lämnar sedan över budgetförslaget till styrelsen som slutligen fastställer budgeten. 

Budgeten är ett levande dokument som kan ändras under året. Eftersom det alltid finns kostnader och intäkter som inte går att förutspå är det viktigt att stämma av budgeten, vilket görs varje kvartal.


Föreningsaktiviteter

Café Strandbrynet
Föreningen drev under åren 2009-2012 ett sommarcafé i skolans lokaler med hjälp av föräldrar, medarbetare och skolungdomar. Samtidigt fanns ett galleri med lokala hantverkare öppet. På detta sätt kunde vi visa upp oss och några familjer har t.o.m. flyttat hit och har nu sina barn i våra verksamheter, tack vare att skolan var öppen under sommaren.

Skidresa till Sunne
Under flera år har föräldrar och medarbetare med familjer åkt på en gemensam skidresa till Sunne under sportlovet.

Familjefest
Under våren/försommaren anordnar Pedagogiska föreningen en familjefest för skolans familjer.