Information och länkar


I det här häftet har vi samlat information som vi tror kan vara värdefull för elever, föräldrar och personal vid Orust Waldorfskola.

Läs mer


Systematiskt kvalitetsarbete

Vi visar här skolans löpande kvalitetsarbete och utvecklingsprocess. Dokumentet uppdateras varje halvår (januari-juni och juli-december).

Uppbyggnaden följer följande struktur:

Hur vi arbetar i vardagen och hur vi utvärderar och följer upp vårt arbete.
Vad vi vill förändra och i vilket tidsperspektiv?

Läs mer i våra rapporter:

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet 2014/2015 HT

Rapport från det systematiska kvalitetsarbetet 2013/2014


Nöt- och mandelförbud

gäller på skolan av hänsyn till elever med allvarlig allergi. 
Undantag från mandelförbudet kan göras för t.ex. tårtan vid drakfesten om det tydligt deklareras vad som innehåller mandel och att alternativ finns.


Skolskjuts

De elever som har behov av skolskjuts ombeds ansöka om busskort på Orust kommuns hemsida. Vid avslag ber vi er kontakta styrelsens representant Patrick Winther via föreningens e-postadress: info@orustwaldorf.se

Skolskjutsorganisationen har nyligen gjorts om och de bussar som skolans tider var anpassade till har delvis ändrats. Skolan försöker göra de schemaanpassningar som är möjliga för att förbättra situationen i avvaktan på en mer permanent lösning med ytterligare en busslinje.

Styrelsens representant arbetar vidare med frågan tillsammans med representanter för Orust kommun.

Läs mer på Orust Kommuns hemsida


Orust Waldorfskolas Policy för
Ledighet för elev

Enligt skollagen är en vårdnadshavare skyldig att se till att barnet fullgör sin skolplikt. Man kan få ledigt för enskild angelägenhet som t.ex. läkarbesök eller begravning. Resa räknas inte som enskild angelägenhet och bör läggas på loven.

Orust Waldorfskola är en waldorfskola och undervisningen är till stor del muntlig och i vissa ämnen bunden till perioder om tre-fyra veckor. Detta innebär att det kan vara svårt att ta igen missade lektioner. Om en elev är frånvarande av annan orsak än enskild angelägenhet tar skolan inte på sig ansvaret att hjälpa eleven med den missade undervisningen.

Klassläraren kan bevilja ledighet för enstaka dagar av enskild angelägenhet. Övrig ledighet beslutas av rektor. Ledighet för resor beviljas inte.

Skolan är tacksam om vårdnadshavaren lämnar in blanketten ”Planerad ledighet” till klassläraren i de fall man planerar en ledighet för sitt barn, även vid vad som enligt skollagen räknas som ogiltig frånvaro.

2014-08-25

Kollegiet vid Orust Waldorfskola/ Rektor

Blanketten "Planerad ledighet"


Olycksfallsförsäkring

Orust och Uddevalla Kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn folkbokförda i respektive kommun, denna försäkring gäller även elever och barn i våra verksamheter.

Orust Kommun: Läs mer 
Uddevalla Kommun: Läs mer


Rutiner för synpunkter och klagomål

Rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten ska enligt nya skollagen finnas hos huvudmannen.

Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole/-fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp det med den det berör.
Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten.
Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller.

Läs mer


Waldorfskolefederationen

Orust Waldorfskola är medlem i Waldorfskolefederationen, som är ett samarbetsorgan för waldorfskolorna i Sverige.

Läs mer