Rutiner för synpunkter och klagomål


Till vårdnadshavare, elever och andra berörda vid
Orust Waldorfskola, Orust Waldorfförskola och Solskolan (förskoleklass och fritidshem)

Enligt skollagen skall alla huvudmän som driver skola, förskola och fritidshem informera föräldrar, elever och adra berörda om hur de ska göra om de vill klaga på verksamheten.

Rutiner för hur man tar emot och behandlar klagomål på verksamheten ska finnas.

Vi hoppas givetvis att vi har en så bra dialog att problem inte uppstår, men ibland kan det vara bra att formalisera vissa saker. Vi vill gärna veta när något inte fungerar, dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Därför har vi tagit fram en blankett som kan skickas till oss.

 Så här gör du:

Om du har synpunkter eller klagomål på vår skol-/förskole-/förskoleklass-/fritidsverksamhet uppmuntrar vi att du i första hand tar upp frågan direkt med den det berör.

Om det inte löser problemet, ta då kontakt med respektive verksamhetsansvarig för verksamheten. Detta kan du givetvis även göra om du inte personligen vill kontakta den som det gäller.

Inom 14 dagar ska du få information om vad som händer med ditt klagomål. Är du fortfarande inte nöjd kan klagomålet föras vidare. Alla inkomna klagomål dokumenteras och redovisas för styrelsen.

 1.       Tala först med den det berör

2.       I andra hand kontaktar du berörd verksamhetsansvarige

Rektor Orust Waldorfförskola och Solskolan:
Paula Dissing              tel. 0304-370 67          e-post:   forskolechef@orustwaldorfforskola.se

Rektor Orust Waldorfskola:
Johanna Ivefors        tel. 0304-370 00/0735-95 07 00        e-post:  rektor@orustwaldorfskola.se

 3.   I sista hand kontaktar du styrelsens ordförande
Miki Dedijer        e-post:  ordforande.pedagog@orustwaldorf.se


Välkomna med dina synpunkter och/eller klagomål!
Styrelsen Waldorfpedagogik på Orust ekonomisk förening

Bestämmelsen om rutiner för klagomålshanteringen finns i 4 kap 8 § skollagen. Den ska läsas ihop med 4 kap 7§ om brister; om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Blankett Anmälan - synpunkter och klagomål